Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Remont drogi gminnej nr 100504O w Polanowicach od km 0+608,00 do Przysiółka Brzózki-modyf.SIWZ

 

                                                                                              Byczyna, dnia 06.08.2008 r.
 
Wp. II – 341/3/08/B
 
Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Remont drogi gminnej nr 100504O w Polanowicach od km 0+608,00 do przysiółka Brzózki”
 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z pó
ń. zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:
 
1) w pozycji nr 5 przedmiaru robót – załącznik nr 7 do SIWZ – wprowadza się zapis KNR 2-31-310-05
 
Przedmiar otrzymuje brzmienie:

Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
Remont drogi gminnej nr 1005040 w Polanowicach od km 0+608,00 do przysiółka Brzózki
1
                       ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
d.1
KNR 2-31 1402-05
Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm
1050
 
1050.000
 
 
 
 
 
Razem
1050.000
2
d.1
KNR 2-31 1004-06
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
2450
 
2450.000
 
 
 
 
 
Razem
2450.000
2
                       ROBOTY ZIEMNNE
3
d. 2
KNR 2-01 0205-02
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km
26
 
 
 
 
26.000
 
 
 
 
 
Razem
26.000
3
                       NAWIERZCHNIE
4
d.3
KNR 2-31 0108-02
Wyrównanie istniejące podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
20
t
 
t
 
 
20.000
 
 
 
 
 
Razem
20.000
5
d.3
KNR 2-31
0310-05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa –grubość po zagęszcz.3 cm
2450
 
 
 
2450.000
 
 
 
 
 
Razem
2450.000
6
d.3
KNR 2-31 0310-06
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
2450
 
 
 
2450.000
 
 
 
 
 
Razem
2450.000

 


 

 
                                                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Gmina Byczyna
Z siedzibą w: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150
 e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
REMONT DROGI GMINNEJ NR 100504O W POLANOWICACH OD KM 0+608,00 DO PRZYSIÓŁKA BRZÓZKI
Termin wykonania zamówienia
Do 30 września 2008 r.
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót w branży drogowej – zadanie polega na wykonaniu robót przygotowawczych, ziemnych, nawierzchniowych i wykończeniowych.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.30)
Termin składania ofert
22.08.2008 r.  do godz. 9.00
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1
Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą nw. załączniki:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia
(oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że zrealizował co najmniej jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane w/w zakresie o wartości minimum 80.000,00 zł. brutto. Wykazaną pracę /zamówienie/ należy poprzeć dokumentem potwierdzającym, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 4 do SIWZ – doświadczenie zawodowe/,
·     osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia - kierownik budowy – winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (potencjał kadrowy) /zał. nr 5 do SIWZ/,
oraz
·    formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·    oświadczenie o uprawnieniu do składania oświadczeń woli /zał. nr 3 do SIWZ/,
·    wzór umowy /zał. nr 6 do SIWZ/ ,
·    kosztorys ofertowy /zał. nr 7 do SIWZ/,
·    dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  2.000,00zł.
/słownie złotych: dwa tysiące 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 22.08.2008 r. do godz. 08.30 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną
z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 6 uPzp, dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających – do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą udzielane w przypadku zaistnienia takiej potrzeby w określonym czasie.
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   

Byczyna, dnia 01.08.2008 r.


 DOCSIWZ UM Byczyna.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ -ośw. o upoważnieniu do składania oświadczeń woli.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.doc

DOCZał. nr 7 do SIWZ - przedmiar robót zmiana.doc

PDFZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.pdf

PDFZał. nr 9 do SIWZ - specyfikacja techniczna.pdf

 

 

 

Byczyna 01.08.2008 r.

 


DOCZał. nr 7 do SIWZ - przedmiar robót.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    01-08-2008 13:06
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
  • zmodyfikowano:
    06-08-2008 10:30
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl