Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi w Biskupicach do parku 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Gmina Byczyna  z siedzibą w: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150 e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
PRZEBUDOWA DROGI W BISKUPICACH DO PARKU
Termin wykonania zamówienia
Do 25 listopada 2008 r.
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót w branży drogowej – zadanie polega na wykonaniu robót przygotowawczych, ziemnych, nawierzchniowych i wykończeniowych.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
16.10.2008 r.  do godz. 9.00
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1
Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą nw. załączniki:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie - obejmujące roboty budowlane w w/w zakresie o wartości minimum 70.000,00 zł. brutto i przedstawił dokument, z którego jasno wynika, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 4 do SIWZ/
·     osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia - kierownik budowy – winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 5 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
oraz
·   formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·   oświadczenie o uprawnieniu do składania oświadczeń woli /zał. nr 3 do SIWZ/,
·   kosztorys ofertowy /zał. nr 10a i 10b do SIWZ/,
·   dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  1.400,00zł.  /słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 16.10.2008 r. do godz. 08.30 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego :
B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
24.09.2008 r. godz. 14:12
Numer: 224546-2008

Byczyna 24.09.2008

DOCSIWZ UM Byczyna.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ -ośw. o upoważnieniu do składania oświadczeń woli.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZał. nr 6 do SIWZ-wzór umowy.doc

RARZał. nr 7 do SIWZ - przedmiary.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.rar

RARZał. nr 9 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.rar

PDFZał. nr 10a do SIWZ - kosztorys ofertowy, droga do parku.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    24-09-2008 14:27
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl