Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi gminnej do drogi wojewódzkiej

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi gminnej do drogi wojewódzkiej
Termin wykonania zamówienia
Do 25 listopada 2008 r.
Zakres zamówienia
Zakres robót obejmuje:
Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót w branży drogowej – zadanie polega na wykonaniu robót przygotowawczych, ziemnych, nawierzchniowych
i wykończeniowych. Obsługa geodezyjna inwestycji leży po stronie Wykonawcy.
 Przedmiot zamówienia określa:
1) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7do SIWZ
2) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8do SIWZ,
3) Przedmiar robót - zał. Nr 9do SIWZ.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski
w Byczynie ul. Rynek 1, pok.30)
Termin składania ofert
20.10.2008 r.  do godz. 9.00, otwarcie ofert godz. 9.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),  
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie - obejmujące roboty budowlane w w/w zakresie o wartości minimum 90.000,00 zł. brutto i przedstawił dokument, z którego jasno wynika, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 4 do SIWZ/ 
     osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia - kierownik budowy – winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 5 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
      Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     oświadczenie o uprawnieniu do składania oświadczeń woli /zał. nr 3 do SIWZ/,
·     kosztorys ofertowy /zał. nr 10 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki
wykonawca spełnił.  
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  2.000,00zł.  /słownie złotych: dwa tysiące 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 20.10.2008 r. do godz. 09.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
25.09.2008 r. godz 15:22
Numer: 225252-2008

Byczyna 25.09.2008 r.
 

 DOCSIWZ UM Byczyna.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ -ośw. o upoważnieniu do składania oświadczeń woli.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy.doc

PDFZał. nr 7 do SIWZ - przedmiar.pdf

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.rar

PDFZał. nr 9 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf

PDFZał. nr 10 do SIWZ - kosztorys ofertowy.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    25-09-2008 15:36
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl