Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych

 

 DOCUnieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.doc

 JPEGzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc.jpeg

 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej – kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 18 maja 2010 r.
Zakres zamówienia
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych,
o następujących parametrach:
 • Rok produkcji: 1992 lub młodszy,
 • Waga: nie mniej niż 28 ton,
 • Dodatkowe wyposażenie kabiny: klimatyzacja, dodatkowe filtry kabinowe, 
 • Lemiesz o szerokości powyżej 3,5 m.,
 • Silnik wysokoprężny Diesel,
 • Centralne smarowanie,
 • Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w kabinie operatora,
 • Maszyna musi być sprawna technicznie i gotowa do pracy,
 • Maszyna musi być w stanie technicznym i optycznym dobrym,
 • Kompaktor musi być po remoncie i przeglądzie technicznym, w tym m.in. musi mieć oleje hydrauliczne, silnikowe i przekładniowe wymienione na nowe,
 • Koła przystosowane do pracy na terenie składowiska odpadów komunalnych,
 • Okres gwarancji nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy (miejsce wykonania gwarancji: Składowisko Odpadów komunalnych w Gołkowicach, w siedzibie Wykonawcy pod warunkiem, że odbędzie się to na koszt Wykonawcy)
 • Dostawa pojazdu, na koszt Wykonawcy, na składowisko odpadów komunalnych w Gołkowicach.
 • Urządzenie nie może być prototypem i zbudowane na bazie ładowarki kołowej.
Po dostarczeniu kompaktora Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić wyznaczonych pracowników zamawiającego z zakresu jego obsługi i eksploatacji,
 
Zamawiający zastrzega sobie, iż przed dokonaniem wyboru i podpisaniem umowy przeprowadzi oględziny stanu technicznego maszyny, w celu sprawdzenia informacji podanych w ofercie ze stanem rzeczywistym, oraz wykona jazdę próbną i przeprowadzi próbę działania oprzyrządowania. Termin zostanie uzgodniony z oferentem telefonicznie i potwierdzony faksem. Po dokonaniu powyższych czynności Zamawiający sporządzi notatkę i przedstawi Oferentowi do potwierdzenia.
 
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
43315000-4   Maszyna do zagęszczania gruntu
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27
Termin składania ofert
05.05.2010 r.  do godz. 09.00, otwarcie ofert godz. 09.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z Art. 22 ust.1 spełniają warunki dotyczące:
1.     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.   Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
2.     posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.   Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
3.     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.   Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
4.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.   Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
5.     Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ,  zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
Informacja o oświadczeniach  
lub dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 UPzp
1.       W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp:
a)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 2 do SIWZ/,
2.       Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:
a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 2 do SIWZ/,
b)      aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty przez wykonawcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, powyższy warunek spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, przy obligatoryjnym wymogu potwierdzenia w w/w terminie jego aktualności przez organ wydający,
c)      aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
d)      aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
 
3.       Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
-        dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 
4.       Pozostałe wymagane dokumenty:
a)   formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,
b)   zdjęcia maszyny (wnętrz i zewnętrzna strona maszyny).
 
5. Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego  podmiotu:
  
Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeśli dotyczy - w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia /dołączenia do oferty/ w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) niniejszego rozdziału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ;
 
6. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) należy spełnić następujące warunki:
a)       wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b)       do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa powyżej,  
c)       oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 2 do SIWZ składakażdy z Wykonawców oddzielnie,
d)       Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna także identyfikować wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika.
e)       dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika,
f)         w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
 
Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez każdego wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika.
 
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wadium
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak, dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmiany:
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego lub innych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. W takim wypadku, termin wykonania umowy nie może być krótszy niż 14 dnia od daty przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
Nie dotyczy
Oferty wariantowe/częściowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie przewiduje się
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
27.04.2010 r. godz. 09:58
Numer: 116958-2010.

Byczyna 27.04.2010 r.

DOCSIWZ.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy.doc

Metryczka
 • opublikowano:
  27-04-2010 10:04
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • zmodyfikowano:
  30-06-2010 14:52
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl