Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na dostawę rębarki

 

 

LOGA RAZEM.jpeg

 

 PDF9.5.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BIP.pdf

Byczyna: Dostawa fabrycznie nowej rębarki
Numer ogłoszenia: 122783 - 2011; data zamieszczenia: 22.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej rębarki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej rębarki. Kod CPV: 43312200-5 - Rębarki 1.Opis rębarki ( charakterystyka techniczna): Rębarka fabrycznie nowa: a) rok produkcji: 2010/2011 b) rębarka przeznaczona do rozdrabnia części organicznych (gałęzie, konary, itp.); c) średnica rozdrabnianego materiału: możliwość rozdrabniania materiału do maksymalnej średnicy 330mm (33 cm) d) napęd: silnik spalinowy, wysokoprężny, o mocy nie mniejszej niż 140 KM e) układ wyrzutowy: kanał wyrzutowy zakończony deflektorem, wyposażony w mechanizm umożliwiający regulacje wysokości wyrzutu oraz mechanizm pozycjonujący kanał wyrzutowy w płaszczyźnie poziomej. f) układ rozdrabniający: bęben nożowy o średnicy nie mniejszej niż 940 mm (90 cm) wyposażony w 4 noże. g) układ podający: dwa walce podające o średnicy co najmniej 410mm, możliwość hydraulicznego unoszenia górnego walca w celu ułatwienia wprowadzenia materiału o większej średnicy kosz zasypowy o wymiarach nie mniejszych niż wys. 730mm (73cm), szerokość: 1350 (135). h) układ jezdny: oś z hamulcami hydraulicznymi oraz urządzeniem najazdowym aktywującym hamulec zamontowanym w dyszlu. i) rama: wykonana z profilu zamkniętego j) światła: oświetlenie jezdne z osłonami tylnych świateł k) hydrauliczna wciągarka l) dostosowana do wymagań obowiązującej Dyrektywy Maszynowej i oznakowany znakiem CE. Zamawiający wymaga, aby proponowany przez Dostawcę model rębarki posiadał parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia Gwarancja dla rębarki: Wymagany okres gwarancyjny - minimum 24 miesiące od daty dostawy sprzętu, Podstawowe założenia dotyczące gwarancji: - przeglądy i naprawy w okresie gwarancji zgodnie z zapisami w książce gwarancyjnej; - konieczność podjęcia działania związanego ze zgłoszeniem usterki - w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia (również z uwzględnieniem zgłoszenia otrzymanego faxem); - obowiązek dokonania naprawy w terminie 14 dni; - gwarancja ulega przedłużeniu o okres, w którym sprzęt podlegał naprawie. Do oferty należy dołączyć specyfikację oferowanej rębarki /dokument Wykonawcy/..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.31.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty na zasadzie formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dostawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostaw zawierających rębarkę (każda z dostaw).Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonych do ofert zaświadczeń i oświadczeń załączonych do oferty na zasadzie formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty na zasadzie formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty na zasadzie formuły spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty na zasadzie formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz oferty przetargowej - specyfikacja oferowanej rębarki

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w Twoją przyszłość, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


PDFSIWZ.pdf

PDFzałącznik 1.pdf

PDFzałącznik 2.pdf

PDFzałącznik 3.pdf

PDFzałącznik 4.pdf

PDFzałącznik 5.pdf

PDFzałącznik 6.pdf

PDFSIWZ.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  22-04-2011 11:48
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • zmodyfikowano:
  26-05-2011 08:43
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl