Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Polanowicach

 

 

LOGA RAZEM.jpeg

 

 termin składania ofert: 28.04.2011 godz. 10.00

 termin otwarcia ofert: 28.04.2011 godz. 10.15

 

PDF6.7.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BIP.pdf

 

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Polanowicach

 

 

 

Numer ogłoszenia: 116235 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110385 - 2011 data 08.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 50, fax. 77 413 41 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 27 kwietnia 2011 r. do godz. 10.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Byczyna: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 40 8890 0001 0004 0051 2000 0005 dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione, jeśli wpłynęło na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj: przed 27 kwietnia 2011 r. do godz. 10.00.
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 28 kwietnia 2011 r. do godz. 10.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Byczyna: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 40 8890 0001 0004 0051 2000 0005 dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione, jeśli wpłynęło na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj: przed 28 kwietnia 2011 r. do godz. 10.00.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane obejmujące branże ogólnobudowlaną, elektryczną i sanitarną w co najmniej 2 budynkach o wartości przekraczającej 300 000 zł każda z robót, gdzie roboty budowlane w każdym z tych budynków obejmować będą branże ogólnobudowlaną, elektryczną, i sanitarną,oraz potwierdzą, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
  i prawidłowo ukończone np. referencje (wykaz robót budowlanych powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawców roboty budowlane, zawierały co najmniej: -wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty budowlane, których dokumenty dotyczą, -wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, -wskazanie zakresu i wartości robót budowlanych, -wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia), -wskazanie miejsca wykonania (wykonywania), -opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, że prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena nastąpi zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane obejmujące m.in. branżę ogólnobudowlaną o łącznej wartości robót minimum 80.000,00 zł oraz potwierdzą, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje (wykaz robót budowlanych powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawców roboty budowlane, zawierały co najmniej: -wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty budowlane, których dokumenty dotyczą, -wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, -wskazanie zakresu i wartości robót budowlanych, -wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia), -wskazanie miejsca wykonania (wykonywania), -opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, że prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena nastąpi zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna pokój nr 19.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna pokój nr 19.

Numer ogłoszenia: 110385 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Polanowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku Szkoły Podstawowej w Polanowicach wg dokumentacji projektowej. Roboty są przewidziane do realizacji w warunkach ograniczeń wynikających z faktu, iż obiekt będzie użytkowany w trakcie prowadzonej inwestycji. Należy wydzielić i zabezpieczyć strefy robót dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. W budynku Szkoły Podstawowej w Polanowicach funkcjonuje Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej, Środowiskowy Hufiec Pracy w Polanowicach oraz świetlica wiejska. Praca tych instytucji, podmiotów, nie może ulec przerwaniu na czas prowadzonej inwestycji. Wykonawca musi uwzględnić prowadzenie prac w użytkowanym obiekcie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: a) dokumentacja projektowa zawierająca projekty budowlane ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z dokumentacją formalno prawną przedmiotowej inwestycji, b) przedmiary robót, c) wzór umowy. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budynek na działce nr 480/12, k. m. 3, obręb Polanowice, jednostka ewidencyjna Byczyna. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowy przedmiot: Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne Kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Kod CPV 45261410-1 Docieplenie stropodachu Kod CPV 45261000-4 Obróbki blacharskie Kod CPV 45261320-3 Rynny i rury spustowe Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.26.14.10-1, 45.26.10.00-4, 45.26.13.20-3, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 15.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 27 kwietnia 2011 r. do godz. 10.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Byczyna: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 40 8890 0001 0004 0051 2000 0005 dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione, jeśli wpłynęło na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj: przed 27 kwietnia 2011 r. do godz. 10.00.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane obejmujące branże ogólnobudowlaną, elektryczną i sanitarną w co najmniej 2 budynkach o wartości przekraczającej 300 000 zł każda z robót, gdzie roboty budowlane w każdym z tych budynków obejmować będą branże ogólnobudowlaną, elektryczną, i sanitarną oraz potwierdzą, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje (wykaz robót budowlanych powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawców roboty budowlane, zawierały co najmniej: -wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty budowlane, których dokumenty dotyczą, -wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, -wskazanie zakresu i wartości robót budowlanych, -wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia), -wskazanie miejsca wykonania (wykonywania), -opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, że prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena nastąpi zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a w szczególności: -kierownikiem budowy (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej); -kierownikiem robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych); -kierownikiem robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
   i urządzeń elektrycznych). Ocena nastąpi zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
   i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ formularz oferty przetargowej,

2/ Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,  u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Istotne zmiany umowy są dopuszczalne, gdy: 1) konieczna będzie zmiana terminów określonych w załączniku nr 1 oraz w § 3 ust. 1 wynikająca z udzielenia Wykonawcy dodatkowego zamówienia niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, którego potrzeby udzielenia nie można było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy, 2) ulegnie zmianie stawka podatku VAT określona w § 4 ust. 1, 3) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi konieczność zmiany osoby wskazanej w § 7. ust. 2. Zmiana ta może nastąpić pod warunkiem, że wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia tożsame z wymaganymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w preambule. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

_


DOCSIWZ.doc

PDFSP Polanowice-załącznik 1.pdf

PDFSP Polanowice-załącznik 2.pdf

PDFSP Polanowice-załącznik 3.pdf

PDFSP Polanowice-załącznik 4.pdf

PDFSP Polanowice-załącznik 5.pdf

PDFSP Polanowice-załącznik 6.pdf

PDFSP Polanowice-załącznik 7.pdf

RARDokumentacja projektowa oraz spec. techniczna wykonania i odbioru robót.part1.rar

RARDokumentacja projektowa oraz spec. techniczna wykonania i odbioru robót.part2.rar

RARDokumentacja projektowa oraz spec. techniczna wykonania i odbioru robót.part3.rar

RARDokumentacja projektowa oraz spec. techniczna wykonania i odbioru robót.part4.rar

RARDokumentacja projektowa oraz spec. techniczna wykonania i odbioru robót.part5.rar

DOCmodyfikacja SIWZ 6.1..doc

PDFmodyfikacja SIWZ 6.1..pdf

PDFSIWZ po modyfikacji.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  08-04-2011 12:47
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
 • zmodyfikowano:
  26-05-2011 10:02
  przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl