Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1,
tel/fax. 077 4134150
e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów
Termin wykonania zamówienia
Od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.
Zakres zamówienia
Zakup oleju płynnego – oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów dla pojazdów będących własnością Gminy Byczyna.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego
( Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.22)
Termin składania ofert
18.12.2007 r. godz. 9.00
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą wypełniony formularz ofertowy wraz z nw. załącznikami:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia ( oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności
     o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     koncesja na obrót paliwami.
Wadium
Nie wymagane
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzyst. ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
 
Byczyna 06.12.2007 r.                                                                                                                  
                                                                     Byczyna , dnia 18.12.2007r.
 
Wp. II.-341/1/07/D
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
 
 
dot. : postępowania „ZAKUP PALIW PŁYNNYCH –OLEJU NAPĘDOWEGO W ILOŚCI OK. 39.000 LITRÓW”
 
 
Zamawiający – Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 informuje, że postępowanie na „ZAKUP PALIW PŁYNNYCH – OLEJU NAPĘDOWEGO W ILOŚCI OK. 39.000 L. , prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Do postępowania nie wpłynęła żadna oferta.
Powyższy stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt  1 ustawy– Prawo zamówień publicznych , dlatego zamawiający postanowił, jak na wstępie.
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
-          www.bip.byczyna.pl
-          tablica ogłoszeń
-          a/a
 
Metryczka
  • opublikowano:
    07-12-2007 12:33
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
  • zmodyfikowano:
    18-12-2007 10:31
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl