Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 745/11, dz. 745/12 i dz. 745/13 k.m. 9

B U R M I S T R Z B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Polanowickiej. Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej. W $ulicy Polanowickiej przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna. Sieć energetyczna przebiega przez teren działki wzdłuż ul. Polanowickiej.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 745/11, k.m. 9
  - powierzchnia: 0,0960 ha
  2) Księga Wieczysta Nr 66252 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  42.278,00 zł
  + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Polanowickiej. Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej i nieutwardzonej –Kwiasowskiego. W ulicy Polanowickiej przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna. Sieć energetyczna przebiega przez teren działki wzdłuż ul. Polanowickiej.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 745/12, k.m. 9
  - powierzchnia: 0,1150 ha
  2) Księga Wieczysta Nr 66252 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  47.115,00 zł
  + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 3. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Kwiasowskiego. Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. W ulicy Kwiasowskiego przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 745/13, k.m. 9
  - powierzchnia: 0,1145 ha
  2) Księga Wieczysta Nr 66252 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
  4
  ) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  46.910,00 zł
  + 22% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 4. Przetargi odbędą się 07. 09. 2010r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18, wg następującego harmonogramu:

Godzina przetargu

Nr działki

1000

745/11

1015

745/12

1030

745/13

 1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. działka Nr 745/11- 4.227,80 zł,  Nr 745/12- 4.711,50 zł i Nr 745/13- 4.691,00 nie później niż do dnia 02.09.2010r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
  Prosimy o podanie na dowodzie wpłaty nr działki, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 3. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+22% VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 4. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie 741,24 zł przed zawarciem umowy notarialnej oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 7. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 8. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
 9. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 29.07.2010r

Metryczka
 • opublikowano:
  02-08-2010 14:03
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl