Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Byczyna

Burmistrz Byczyny
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na realizacje w 2007 roku zadania publicznego w zakresie:
 
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Byczyna”
 
 
I. Termin i warunki realizacji zadania
1.       Zadanie winno być zrealizowane do 31 grudnia 2007 roku
2.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przejąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
3.       Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego
 
II. Formy realizacji zadania
-          Promocja rekreacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
-          Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Byczyna.
-          Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku miejsko – wiejskim.
-          Podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży drogą systematycznej pracy
szkoleniowo – wychowawczej.
-          Rozwój sportu kwalifikowanego realizowanego przez stowarzyszenia kultury fizycznej.
 
III. Termin składania ofert i tryb wyboru oferty
1.       Termin składania ofert na w/w zadanie upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia
na stronie
www.bip.byczyna.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w prasie
tj. 30 marca 2007 roku
2.       W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
3.       Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty realizacji zadania. Wzór oferty określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
4.       Oferty należy składać na druku ofertowym pod rygorem nieważności z adnotacją „Konkurs na dotację 2007 – Sport”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Miejski w Byczynie, pok. nr 19, Rynek 1, 46-220 Byczyna.
5.       Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
6.       Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony BIP Urzędu Miejskiego
w Byczynie
www.bip.byczyna.pl, w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. nr 19 lub w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju – pok. nr 27.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2007 roku
1.       Na realizację zadania w 2007 roku planuje się przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej wysokości 61 500 zł.
2.       Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej
na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
IV. Zasady przyznawania dotacji
1.       Powierzenie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami
art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
2.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania
lub wycofania swojej oferty.
3.       Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
-         gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega
od opisanego w ofercie,
-         gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną
lub finansową oferenta.
 
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od ustalonej ostatecznej daty przyjmowania ofert.
2.       Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3.       Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Byczyny dokona wyboru oferty, która gwarantuje najwyższą jakość realizacji zadania i przedstawi ją do akceptacji Burmistrzowi.
4.       Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Byczyny, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.
5.       Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.
6.       Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
-         celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem,
-         koszt realizacji projektu, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
-         posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
-         posiadanie potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego do realizacji zadania.
 
VII. Wysokość środków finansowych przyznanych w 2006 r. na realizację zadania tego samego typu
      W 2006 roku na realizację zadania publicznego przekazano kwotę 60 400 zł.
 
VII. Postanowienia końcowe
1.      Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
-         wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
-         dostarczenie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
2.      Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

Burmistrz Byczyny
/-/ mgr Ryszard Grüner

Metryczka
  • opublikowano:
    28-02-2007 10:55
    przez: Katarzyna Uchańska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl