Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m.Byczyna ul. NasalskaB U R M I S T R Z   B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położony
 w m. Byczyna ul. Nasalska.
Nieruchomość posiada bezpośredni 
 dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej, położona jest przy 
 drodze o nawierzchni utwardzonej.
     Wg ewidencji gruntów: działka nr 935/4 k.m.12.
     Powierzchnia: 2476 m2 .
2.  Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy 
     w Kluczborku.
3.  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
 
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem
31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków
gospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: stanowi teren
przeznaczony na cele mieszkaniowe i usługi.
 
4.  CENA ogłoszonej do zbycia nieruchomości na własność wynosi:
 
      38.576,00 zł. + 22 % podatku Vat
 
5.  Obciążenia nieruchomości – BRAK                                                                                                           
6.   Przetarg odbędzie się 12.04.2007 r. o godz.12.00 w Urzędzie
      Miejskim 
w Byczynie w pokoju nr 18
7.  W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które
     wpłacą 
wadium  w wysokości 10 % ceny nieruchomości
      tj
3.857,60 zł nie później  niż  do dnia 06.04.2007r.
      Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto bankowe  
      Urzędu  B.S. Namysłów     
      o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005 – 0003
     
( liczy się data wpływu na konto).
8.   Wpłacone wadium zostanie ;
 -    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba
      wpłacająca wadium 
wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika
      wygrywającego przetarg 
od zawarcia umowy.
9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej
      w przetargu, należność 
płatna przelewem na w/w konto lub w kasie
      Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu 
zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie 
      nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
      o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty 
      przeprowadzonego  przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się      
      bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie podanym
      w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator
      przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
      nie podlega zwrotowi. 
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem;
      geodezyjno-szacunkowe 
w kwocie – 323,14zł. oraz koszty
      sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi 
wieczystej.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie , 
46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22,
      tel.077-413-41-50, wew.29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny 
informując niezwłocznie o tym
zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia 
o przetargu.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UM w Byczynie.

 Byczyna 07.03.2007r.
 
 
 


informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 07-03-2007
Metryczka
  • opublikowano:
    07-03-2007 08:11
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl