Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony- nieruchomość położona w Byczynie ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną


      B U R M I S T R Z   B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka nr 723/19, 1014/35 o pow.0,0802 ha
cena wywoławcza 19.320,00 zł.
 wadium 1.932,00 zł
 
 
 
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną. Nieruchomość położona przy ulicy nieutwardzonej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej  i energetycznej. Kształt nieruchomości składa się z dwóch działek w postaci regularnego wielokąta, Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
·         Wg ewidencji gruntów: działka nr 723/19,1014/35 k.m.8.
·         Powierzchnia: 0,0802ha
2. Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem
31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami.
4. Cena ogłoszonej nieruchomości wynosi : 
 
19.320,00 zł.
 
 + należny podatek VAT
 
5.   Obciążenia nieruchomości –       brak                                             
6.   Przetarg odbędzie się 17.07.2007 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie w pokoju nr 18
7.   W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą
      wadium w
wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 1.932,00 zł nie
      później niż do dnia 12.07.2007r.
      Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
      Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 
      56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 
     
(liczy się data wpływu na konto).
8.   Wpłacone wadium zostanie ;
 -    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba
      wpłacająca wadium wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika
      wygrywającego przetarg      od zawarcia umowy.
9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu
      ( + podatek vat), należność płatna przelewem na rachunek bankowy
      Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
      83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003
 lub w kasie Urzędu Miejskiego,
      najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie
      krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
      o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty
      przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się
      bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
      w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator
      przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
      nie podlega zwrotowi. 
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem;
      geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 1.145,07zł. oraz koszty
      sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
13.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie,46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50,
      wew.29,            www.bip.byczyna.pl

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 Byczyna 11.06.2007r.
 
 
      
 
informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 11.06.2007
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    11-06-2007 15:22
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl