Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość położona w Byczynie przy ul.400-lecia bitwy pod Byczyną

      B U R M I ST R Z   B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka nr 723/22 o pow. 0,0832 ha
cena wywoławcza 20.043,00 zł.
 wadium 2.004,30 zł
 
 
 
  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną. Nieruchomość położona przy ulicy nieutwardzonej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Kształt nieruchomości w postaci regularnego wielokąta, Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
  •  Wg ewidencji gruntów: działka nr 723/22 k.m.8.
  •  Powierzchnia: 0,0832 ha
2. Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
4. Cena ogłoszonej nieruchomości wynosi : 
 
20.043,00 zł.
 
 + należny podatek VAT
 
5.   Obciążenia nieruchomości – BRAK                              
6.   Przetarg odbędzie się 17.07.2007 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie w pokoju nr 18
7.   W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą
      wadium 
w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.004,30 zł nie później
      niż do dnia 12.07.2007r.
     
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
      Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
      56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
      
(liczy się data wpływu na konto).
8.   Wpłacone wadium zostanie ;
 -    zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba
      wpłacająca wadium wygra przetarg,
 -    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -    wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika
      wygrywającego przetarg      od zawarcia umowy.
9.   Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu
      ( + podatek vat), należność płatna przelewem na rachunek bankowy
      Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
      83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003
 lub w kasie Urzędu Miejskiego,
      najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie
      krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
      o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty
      przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się
      bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
      w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator
      przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
      nie podlega zwrotowi. 
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem;
      geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 981,94 zł. oraz koszty
      sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
13.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie,46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50,
      wew.29,            www.bip.byczyna.pl

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 Byczyna 11.06.2007r.
 
 
informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 11.06.2007 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    11-06-2007 15:23
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl