Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony- Byczyna ul. Brzozowa

                                                                                                                 
      B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka nr 203/1 o pow. 0,0760 ha cena wywoławcza 18.377,00 zł.
wadium 1.837,70 zł
 
 
  
1.    Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna
 ul. Brzozowa.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci 
 wodociągowej 
i energetycznej, położona jest przy drodze.
·          Wg ewidencji gruntów: działka nr 203/1 k.m.4.
·          Powierzchnia: 760 m2 .
2.   Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.   Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: 
Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
wg.  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m. Byczyna to: teren przeznaczony jest na cele mieszkaniowe i usługi.

4.   Cena ogłoszonej na sprzedaż nieruchomości wynosi: 
 
18.377,00 zł.
 
 cena nie zawiera podatku vat w wysokości 22%
 
5.   Obciążenia nieruchomości – BRAK      
 
Uwaga : przed Sądem Rejonowym w Kluczborku toczy się postępowanie
o ustanowienie za wynagrodzeniem służebności drogi koniecznej na w/w działce
na rzecz wnioskodawców -właścicieli nieruchomości położonej w Byczynie przy
ul. Stawowej 26 do 32 ( sygn. akt I Ns 473/05 ).
                                                                                                    
6.    Przetarg odbędzie się 31.07.2007 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miejskim
       w Byczynie w pokoju nr 18
7.    W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
       w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 1.837,70 zł nie później niż do dnia 
    26.07.2007r.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy
    Urzędu  B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 
    
(liczy się data  wpływu na konto).
8.    Wpłacone wadium zostanie ;
 -     zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca
    wadium 
wygra przetarg,
 -     zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -     wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego
    przetarg 
od zawarcia umowy.
9.    Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ( + podatek
    vat), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów
    o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003
 lub w kasie Urzędu
    Miejskiego, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż
    7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie
    później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.             
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez 
    usprawiedliwienia 
 w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu 
    o rozstrzygniętym przetargu, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia
    umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-
    szacunkowe 
w kwocie – 932,60zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego 
    i  wpisu do księgi 
wieczystej.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
      46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny
informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.
 
Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.
 
 Byczyna 28.07.2007r.
 
 
  
informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 28.07.2007
Metryczka
  • opublikowano:
    28-06-2007 10:55
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl