Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna, ul. Okrężna

 

      B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 

 
Działka nr 405/1 o pow.0,0212 ha cena wywoławcza 7.229,00 zł. wadium 722,90 zł
 

 
 
1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna ul. Okrężna. Nieruchomość położona przy ulicy o nawierzchni utwardzonej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej i energetycznej.
     Od strony południowej przylega do drogi, od strony północnej graniczy
     z murem obronnym.
     Wg ewidencji gruntów:
  • działka nr 405/1 k.m. 7.
  • powierzchnia: 0,0212ha

2. Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

    Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem
    31.12.2003 r. wg. studium uwarunkowań i kierunków
    zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: teren pod
     budownictwo mieszkaniowe i usługi.
4.  CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ
     WYNOSI 
 
7.229,00 zł.
 
    + należny podatek VAT w wysokości 22%
 
5. Obciążenia nieruchomości ; Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia
    nieodpłatnej i na czas nieokreślony służebności drogi na rzecz
    każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki 404, k.m. 7 w celu
    remontu murów obronnych.
6. Przetarg odbędzie się 14.02.2008 r. o godz.1115  w Urzędzie Miejskim
    w Byczynie w pokoju nr 18
7W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą
    wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 722,90 zł nie później
    niż do dnia 11.02.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub
    na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 
    56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
    (liczy się data wpływu na konto).
8.  Wpłacone wadium zostanie ;
 -   zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba
     wpłacająca wadium wygra przetarg,
 -   zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -   wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika
     wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9.  Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu
     ( + podatek VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy
     Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
     83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003
 lub w kasie Urzędu Miejskiego,
     najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie
      krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
      o rostrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty
      przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
      usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
      o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od
      zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem;
      geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 219,71 zł. oraz koszty
      sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
      Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
      w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22,
      tel.077-413-41-50, wew.29,                 
     www.bip.byczyna.pl
    
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 Byczyna 11.01.2008r.
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    11-01-2008 11:30
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl