Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul.400-lecia bitwy pod Byczyną

      B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
     O G Ł A S Z A
 
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 
 
 
 
Działka Nr 723/22 o pow.0,0832 ha cena wywoławcza 20.043,00zł. wadium 2.004,30 zł
 
 
 
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna ul. 400-lecia Bitwy pod Byczyną. Nieruchomość położona przy ulicy nieutwardzonej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energetycznej. Kształt nieruchomości w postaci regularnego wielokąta. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. 
     Wg ewidencji gruntów:
  • działka nr 723/22, k.m. 8.
  • powierzchnia: 0,0832 ha
2. Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
    Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem
  31.12.2003 r. wg. s
tudium uwarunkowań i kierunków
    zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna to: teren zabudowany
    mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ
    WYNOSI 
 
20.043,00 zł.
 
 + należny podatek VAT w wysokości 22%
 
5.  Obciążenia nieruchomości- Brak                                                                 
6.  Przetarg odbędzie się 14.02.2008r. o godz.1030 w Urzędzie Miejskim
     w Byczynie w pokoju nr 18
7W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą
     wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.004,30 zł nie
     później niż do dnia 11.02.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie
     Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna
     56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004
     (liczy się data wpływu na konto).
8.  Wpłacone wadium zostanie ;
 -   zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba
     wpłacająca wadium wygra przetarg,
 -   zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
 -   wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika
     wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9.  Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu
     ( + podatek VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy
     Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 
     83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003 
 
     lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy
     notarialnej.
10.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie
     krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
     o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty 
     przeprowadzonego przetargu. 
11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez
    usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
    o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od
    zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12.Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem;
     geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 981,94 zł. oraz koszty
     sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
     Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
13.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
     w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22,
     tel.077-413-41-50, wew.29,                  
     www.bip.byczyna.pl
    
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 
 
 
 
 
 
 
 Byczyna 11.01.2008r.
 
 
 
Podmiot udostępniający: Wiesław Jurowicz
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Jurowicz
Data wytworzenia: 2008-01-11
Metryczka
  • opublikowano:
    11-01-2008 11:30
    przez: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl