Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
 

1.Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy z przeznaczeniem do adaptacji na lokal mieszkalny w m. Roszkowice 35/1 /były budynek szkoły/ Lokal użytkowy nr 1 / była klasa lekcyjna/ położony jest na parterze budynku wielolokalowego, składa się z 1 pomieszczenia  o powierzchni użytkowej 54,59m2. Lokal posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej /szambo/ i  energetycznej. Lokal wyposażony w sieć cieplną z lokalnej kotłowni. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział  w częściach wspólnych budynku i działce gruntu 150/1000.
   Wg ewidencji gruntów: działka nr 162/4  k.m.1. powierzchnia 0,1987 ha, 
2.Księga Wieczysta Nr 34470 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
   Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to:  teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe
4.CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI  /lokalu użytkowego/
NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 30.570,00 zł
5.Obciążenia nieruchomości - BRAK
6.Przetarg odbędzie się 25.08.2008 r. o godz. 915   w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, w pokoju nr 18
7.W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 3.057,00 zł nie później niż do dnia 21.08.2008 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
8. Wpłacone wadium zostanie ;
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9.Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na  rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie  najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10.Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie -  295,65 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
14. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 23.07.2008 r.

Metryczka
  • opublikowano:
    23-07-2008 14:37
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl