Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna


      B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 

 

Działka nr 45/4 o pow. 0,2396 ha cena wywoławcza 1.965,00 zł. wadium 196,50 zł

 


 1.   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Polanowice
 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona obok byłej świetlicy wiejskiej.  
 Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci.
" Wg ewidencji gruntów:
" Działka nr 45/4 - PsV, k.m. 1, obręb Polanowice
" Powierzchnia: 0,2396 ha .
2.  Księga Wieczysta Nr 64178 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
     Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
     Wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
     gm. Byczyna to: teren upraw rolnych
4.  Cena ogłoszonej na sprzedaż nieruchomości wynosi: 

1.965,00 zł

5.  Obciążenia nieruchomości -  BRAK                                          
6.  Przetarg odbędzie się  04.09.2008 r. o godz. 900  w Urzędzie Miejskim
     w Byczynie w pokoju nr 18
7.  W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
     w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 196,59 zł nie później niż do dnia
     01.09.2007r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie
      lub na rachunek bankowy Urzędu  B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000
      - 1818-2005 - 0004 (liczy się data wpływu na konto).
8.  Wpłacone wadium zostanie ;
  -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium
     wygra przetarg,
  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  -  wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg
     od zawarcia umowy.
9.  Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu należność płatna    
     przelewem na rachunek bankowy Urzędu B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-
     0000-1818-2005 - 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego, najpóźniej  w dniu zawarcia 
     umowy notarialnej.
10.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                                    
11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
  12.   Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie -  97,60 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
           Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
  13.   Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
  14.   Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
          46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29
          lub  www.bip.byczyna.pl
  15.   Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia  o przetargu.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003r, Nr 64, poz. 592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży ww. działki. Zawarcie umowy przenoszącej prawo jej własności nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

 Byczyna 29.07.2008r.

Metryczka
  • opublikowano:
    31-07-2008 14:35
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl