Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność gminy Byczyna 

Działka nr 721/8 o pow.0,1297 ha cena wywoławcza 32.171,00 zł. Wadium 3.217.10 zł

1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w m. Byczyna
ul. Moniuszki-Słowackiego. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Teren działki niezabudowany. Wg ewidencji gruntów: działka nr 721/8 k.m.8. " Powierzchnia:  0,1297 ha
2.  Księga Wieczysta Nr 65577 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
3.  Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
     Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. wg.   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Byczyna       to: teren zabudowany mieszkaniowo- usługowej.
4.  CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 
32.171,00 zł.
 + należny podatek VAT
5.   Obciążenia nieruchomości -  BRAK
                                                                            
6.  Przetarg odbędzie się  15.09.2008 r. o godz.900   w Urzędzie Miejskim
     w Byczynie w pokoju nr 18
7.  W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium
     w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 3.217,10 zł nie później niż do dnia
     11.09.2008r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie
     lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczyna B.S. Namysłów o/Byczyna
     56-8890-1040-0000-1818-2005 - 0004 (liczy się data wpływu na konto).
8.  Wpłacone wadium zostanie ;
  -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium
     wygra przetarg,
  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  -  wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg  od zawarcia umowy.
9.  Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ( + podatek VAT),     należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie   B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 - 0003  lub w kasie Urzędu  Miejskiego w Byczynie, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.
10.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.   
11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator  przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
  12.   Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe  w kwocie -  1.012,70zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
13. Nieruchomość zbywana jest wg danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje
     nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
  14.   Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,
          46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29,                 
     www.bip.byczyna.pl
Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

        
Byczyna 11.08.2008r.

Metryczka
  • opublikowano:
    11-08-2008 15:04
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl