Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y
O G Ł A S Z A

I  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości   stanowiącej własność Gminy Byczyna 
 

Cena wywoławcza 106.546,00 zł. Wadium 10.654,60 zł

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w m. Byczyna w obrębie ulic 400-lecia bitwy pod Byczyną – Dworcowa. Kształt działki – wielokąt o nieregularnych bokach. W ulicy 400-lecia bitwy pod Byczyna przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 723/26 ,k.m.8.
  powierzchnia 0,3749 ha
 2. Księga Wieczysta Nr 42266 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: 
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.  wg. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług.
 4. CENA ogłoszonej do zbycia nieruchomości na własność wynosi:
        106.546,00 zł
       + 22% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości –  BRAK
 6. Przetarg odbędzie się dnia  27.11.2008r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim     w Byczynie w pokoju Nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium  w wysokości 10%  ceny nieruchomości tj. 10.654,60 zł nie później niż do dnia 21.11.2008r.  Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005  0004  (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  -  wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ( + 22% VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  83 8890 1040 0000 1818 2005 0003  lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu. 
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie –  991,74 zł. oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Nieruchomość zbywana jest wg danych z ewidencji gruntów. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,          46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29,     www.bip.byczyna.pl
 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.      
   
  Byczyna 23.10.2008r. 
Metryczka
 • opublikowano:
  23-10-2008 10:24
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl