Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna

 B U R M I S T R Z      B Y C Z Y N Y
O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna


 


 


Działka nr 745/7 o pow. 0,5814 ha cena wywoławcza 201.630,00 zł + 22% VAT


 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Byczynie Nieruchomość niezabudowana położna w obrębie ulic Polanowicka- utwardzona , Kwiasowskiego – nieutwardzona. W ulicach przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Kształt działki - wielokąt o nieregularnych bokach. Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 745/7 k.m. 9, obręb Byczyna
  powierzchnia: 0,5814 ha
 2. Księga Wieczysta Nr 66252 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony na cele mieszkaniowe i usługi
 4. Cena ogłoszonej do sprzedaż na własność nieruchomości wynosi:
  201.630,00 zł + 22% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 19.02.2009 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 20.163,00 zł nie później niż do dnia 16.02.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005-0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu ,należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890- 1040-0000-1818-2005 – 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego, w Byczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.

 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 923,60 zł, koszty wskazania punktów granicznych oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.

Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r.Nr 64,poz.592) Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości. Z oferentem, który przetarg wygra zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży w/w działki. Zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po wydaniu przez Agencję opinii o nie skorzystaniu z przysługującego jej uprawnienia.

Byczyna 13.01.2008r.

Metryczka
 • opublikowano:
  15-01-2009 09:10
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl