Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność gminy Byczyna 33/5

 BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A 
 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego  własność gminy Byczyna 

 1. Przedmiotem przetargu jest lokal – komórka w m. KOSTÓW 16 mogący stanowić odrębna nieruchomość. Lokal- komórka znajduje się w budynku gospodarczym w zabudowie półzwartej, parterowy, bez podpiwniczenia, murowany z cegły ceramicznej i pustaków. Dach jednospadowy drewniany , kryty papą. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi - 37,00 m2
  Budynek nie posiada żadnych instalacji.
  Wg ewidencji gruntów:
  -
  działka nr 33/5 k.m.1
  -
  powierzchnia 0,1686 ha
  -
  nr ewidencyjny budynku 84
  - udział lokalu -komórki w częściach wspólnych wynosi 58/1000
 2. Księga Wieczysta Nr 62544 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.
  Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI -lokalu NA WŁASNOŚĆ WYNOSI  2.849,00 zł
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 20.04.2009 r. o godz.900  w Urzędzie Miejskim  w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą w kasie lub przelewem na konto urzędu wadium w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 284,90 zł nie później niż do dnia 15.04.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56-8890-1040-0000-1818-2005 – 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005-003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez  usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno- szacunkowe w kwocie – 255,60 zł oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Nabywca przejmuje lokal w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29 lub www.bip.byczyna.pl
 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 17.03.2009 r.

Metryczka
 • opublikowano:
  17-03-2009 11:42
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl