Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna

 

 1. BYCZYNA ul. Polanowicka 8 lokal użytkowy Nr 2 /komórka gospodarcza/. Lokal położony jest w budynku dwulokalowym, parterowym, bez podpiwniczenia, składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni użytkowej 33,60 m2. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Lokal nie posiada żadnych instalacji.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 728/16 k.m.9
  powierzchnia 0,0198 ha,
  nr ewidencyjny budynku 886
  Udział lokalu Nr 2 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu wynosi 42/100
 2. Księga Wieczysta Nr KW 61644 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI /lokalu użytkowego/ NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 2.669,00
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
  Uwaga: Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki Nr 728/15, k. m. 9 obręb Byczyna opisanej w księdze wieczystej KW 61643.
 6. Przetarg odbędzie się 01.12.2009 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 266,90 zł nie później niż do dnia 26.11.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 231,60 zł przed zawarciem umowy notarialnej oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew. 29
 14. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 Byczyna 26.10.2009r.

Metryczka
 • opublikowano:
  27-10-2009 13:41
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl