Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana w m. POGORZAŁKA 4 Na terenie działki znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek w zabudowie wolnostojącej , parterowy, bez podpiwniczenia. Składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, 2 sieni i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 87m2. Strop nad parterem drewniany. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną. Budynek nie nadaje się do użytkowania.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 77/7 k.m.9 ,
  obręb Nasale.
  Powierzchnia- 0,1157 ha,
  nr ewidencyjny budynku- 22
  rok budowy-
  1900.
 2. Księga Wieczysta Nr OP1U/00077594/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 29.494,00 zł
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 21.12. 2009 r. o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.949,40 zł nie później niż do dnia 15.12.2009r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 231,60 zł przed zawarciem umowy notarialnej oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawny.
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie , 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
 15. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. 

Byczyna 16.11.2009r.

Metryczka
 • opublikowano:
  17-11-2009 14:17
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl