Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( z 2004r Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), §1 i § 25-29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

BURMISTRZ BYCZYNY

Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. MIECHOWA

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Powierzchnia
w m2

Nr KW
Obciążenia

Położenie
i opis

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości Koszty dodatkowe z tyt. sporządzenia dokumentacji

Dz. nr 167/4

k.m. 7

obręb Miechowa

5171

KW 48145
Obciążenia
- BRAK
Nieruchomość może zostać zbyta z jednoczesnym ustanowieniem przez Nabywcę bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie z korzystania z istniejącego szamba i sieci kanalizacyjnej położonych na nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 167/3m k.m. 2 obręb Miechowa KW 48145, który zobowiązany jest do pokrywania kosztów opróżniania szamba wg zużycia wody.

Nieruchomość zabudowana 5 budynkami garażowo-magazynowymi o powierzchni zabudowy:
336, 278,180, 79, 13 m2 po byłej bazie SKR.
Położona jest przy drodze utwardzonej w której przebiega sieć wodociągowa i energetyczna. Na nieruchomości znajduje się szambo.

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.03r.
Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwe usługi.

35.056,00 zł

brutto

555,10 zł

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: 04.09.2008r.I-szy przetarg i 27.10.2008r.- II-gi przetarg.
Rokowania odbędą się w dniu 12.03.2009 roku o godzinie 1300 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie( pokój nr 18 )

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do 09.03.2009r w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19). Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  • datę sporządzenia zgłoszenia,

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.505,60 zł należy wpłacić, w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie nie później niż do godz. 13 00 dnia 09.03.2009r lub na konto przelewem B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 09.03.2009r liczy się data wpływu na konto.

Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie (pokój nr 22),

tel. 077-4134150 wew.29 w godz. pracy urzędu lub

Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Byczyna 05.02.2009r.

Metryczka
  • opublikowano:
    10-02-2009 10:36
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl