Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( z 2004r Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), §1 i § 25-29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

BURMISTRZ BYCZYNY

1. Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w m. BISKUPICE

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Powierzchnia w m2

Nr KW Obciążenia

Położenie i opis

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości na własność

Koszty dodatkowe z tytułu sporządzenia dokumentacji

Dz. nr 72
k.m. 2
obręb Biskupice

3500 KW 48145
Obciążenia - BRAK

BISKUPICE Nieruchomość niezabudowana. Kształt działki – wielokąt o nieregularnych bokach.

Powierzchni działki zagłębiona w stosunku do działek sąsiednich.

Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 11.

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług.

16.590,00

+ 22% VAT

218,71 zł


 

 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: 04.12.2008r. I-szy przetarg i 16.02.2009r.- II-gi przetarg.

Rokowania odbędą się w dniu 20.04.2009 roku o godzinie 845 w sali Urzędu Miejskiego  w Byczynie( pokój nr 18 )

2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do 15.04.2009r w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19). Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.659,00 zł należy wpłacić, w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie nie później niż do godz. 13 00 dnia 15.04.2009r lub na konto przelewem B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 15.04.2009r liczy się data wpływu na konto.

4. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań, niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

5. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie (pokój nr 22), tel. 077-4134150 wew.29 w godz. pracy urzędu lub www.bip.byczyna.pl

6. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Byczyna 12.03.2009 r.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    17-03-2009 09:49
    przez: Katarzyna Skaropińska
  • zmodyfikowano:
    17-03-2009 09:52
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl