Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Rocznego Programu Współracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

nagłówek nowy.png

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.

Burmistrz Byczyny, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/423/2010 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.

Konsultacje projektu uchwały prowadzone są w dwóch formach: formie ustnej oraz w formie pisemnej.

1. Spotkanie konsultacyjne w formie debaty społecznej nad programem odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 roku, o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, sala nr 9.

2. W formie pisemnej:

a) poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie formularza konsultacji, dostępnego poniżej w załącznikach

b) wysłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

c) poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, na adres:

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Byczyna. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz przedstawioną opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail. Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę. Do ogłoszenia załączono projekt dokumentu będący przedmiotem konsultacji.
Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie

- pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

Szczegółowych informacji udziela Referat Promocji, Rozwoju i Turystyki, pod nr tel. 77 413 41 50 wew. 29.

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert  Świerczek

Załączniki do pobrania:

- DOCProjekt Uchwały - Roczny Program Wspólpracy z opp na 2017 rok.doc

- PDFRoczny Program Współpracy z Organizacjami pozarządowymi na 2017 rok - Projekt do konsultacji.pdf

- PDFUchwała dot. Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi.pdf

- PDFZałącznik do uchwały - Regulamin Konsultacji.pdf

- PDFFormularz do Konsultacji.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-11-2016
  przez: Burmistrz Byczyny
 • opublikowano:
  07-11-2016 14:23
  przez: Magdalena Olender
 • zmodyfikowano:
  07-11-2016 14:29
  przez: Magdalena Olender
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 2329
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl