Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Referenta do spraw stypendiów szkolnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

Burmistrz Byczyny

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Referenta do spraw stypendiów szkolnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

Wymagania niezbędne :

a) obywatelstwo polskie,

b) co najmniej dwuletni staż pracy,

c) wykształcenie wyższe,

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych

 

Wymagania dodatkowe :

a)znajomość ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o pomocy społecznej
    w zakresie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów szkolnych,

b) podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

c) podstawowa znajomość obsługi komputera

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

a) przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków dot. stypendiów i zasiłków szkolnych,

b) przygotowanie informacji o wysokości środków przeznaczonych na stypendia i zasiłki szkolne do planu budżetu na kolejny rok budżetowy,

c) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Byczynie w zakresie stypendiów  i zasiłków szkolnych

 

Wymagane dokumenty :

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, życiorys, CV i list motywacyjny,

 

Sposób i termin składania ofert :

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs Referenta do spraw stypendiów szkolnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Byczynie „ w terminie do dnia 07.08.2006 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, I piętro, pokój nr 19, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert  14.08.2006 r.

 

Inne informacje :

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami oraz testów praktycznych potwierdzających umiejętności. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy. Ofert odrzuconych nie zwracamy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : życiorys, CV i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)data wytworzenia: 21 lipca 2006

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

 

Referent do spraw stypendiów szkolnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :

 

1. Aneta Sztojko-Chałupczyńska            -            Byczyna

2. Sebastian Szymała                              -            Ciecierzyn


data wytworzenia: 18 sierpień 2006

 

 

Informacje o wyniku naboru na stanowisko referenta do spraw stypendiów szkolnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Byczynie.

 

Burmistrz Byczyny – Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1 informuje, że na stanowisko referenta do spraw stypendiów szkolnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Byczynie wybrano :

Pana Sebastiana Szymałę zamieszkałego w Ciecierzynie

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie oraz potwierdził podczas rozmowy kwalifikacyjnej przygotowanie do pracy w Urzędzie Miejskim w Byczynie.

 

data wytworzenia:

31 sierpień 2006

 

Metryczka
  • opublikowano:
    21-07-2006 19:45
    przez: Katarzyna Uchańska
  • zmodyfikowano:
    31-08-2006 13:34
    przez: Katarzyna Uchańska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl