Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

 BURMISTRZ BYCZYNY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 
referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim w Byczynie
46-200 Byczyna, ul. Rynek 1


 

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie,
b) kurs archiwalny stopnia podstawowego,
c) wiedza z zakresu aktów prawnych regulujących funkcjonowanie obrony cywilnej oraz świadczeń na rzecz obrony w gminie, podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego 

2. Wymagania dodatkowe:
a) podstawowa znajomość obsługi komputera oraz obsługi urządzeń biurowych,
b) umiejętność formułowania pism urzędowych,
c) umiejętność sporządzania informacji, sprawozdań i analiz,
d) dyspozycyjność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)
przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
b) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
c) świadczenia na rzecz obrony,
d) przygotowanie i prowadzenie akcji kurierskiej,
e) prowadzenie spraw z zakresu Obrony Cywilnej,
f) prowadzenie archiwum zakładowego,
g) obsługa telefonu interwencyjnego urzędu
 

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopia zaświadczenia o ukończonym kursie archiwalnym,
f) oryginał kwestionariusza osobowego.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 22.01.2009 roku (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.
 


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458)

 

Burmistrz Byczyny
mgr inż. Ryszard Grüner

 

Byczyna, dnia 08.01.2009 r.

Metryczka
  • opublikowano:
    08-01-2009 10:55
    przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl