Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 czerwca 2012 o godzinie 14.00

 Byczyna, dnia 19.06.2012 r.
 

Or-II.0002.24.2012


 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 27.06.2012r. ( środa ) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie

XXIV sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
  - zapoznanie z zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Byczyny z dnia 26 marca 2012r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2011r.,
  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011r.,
  - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r.
  b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011r. ,
  - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny absolutorium.
  c) zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Byczyna i Gminą Csókakő,
  d) zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej,
  e) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna,
  f) zmiany uchwały,
  g)przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji,
  h) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,
  i )zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej.
 8. Zapoznanie się z problemami poszczególnych sołectw, wykorzystanie środków unijnych.
 9. Rozpatrzenie skargi Pani Ireny Kachny.
 10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie sesji.

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Byczynie
/-/ Grzegorz Kapica


Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym. 

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2012-06-19

 

Metryczka
 • opublikowano:
  20-06-2012 11:50
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl