Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 23 maja 2013 r. o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 14.05.2013 r.

Or-II.0002.35.2013

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 23.05.2013r. ( czwartek ), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXXV sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Byczyna,
  b) kontynuacji w 2013 i 2014 roku realizacji projektu pn. „Razem ku przyszłości ” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczneg.
  c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025
  d ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  e) przystąpienia do opracowania i złożenia wniosków o dofinansowanie z programu priorytowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz budynków zbiorczego systemu kanalizacyjnego” ,
  f) przystąpienia do opracowania i złożenia wniosków o dofinansowanie z programu priorytowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „ Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz budynków zbiorczego systemu kanalizacyjnego ”,
  g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonych w obrębie wsi Polanowice na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Byczyna ,
  h) zasad gospodarowania nieruchomościami ,
  i) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna.
 7. Działalność sportowo – turystyczna w g. Byczyna, wykorzystanie obiektów – przygotowanie do sezonu wakacyjnego
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Komunikaty.
 11. Zakończenie sesji.

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
/-/ Grzegorz Kapica

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.

Metryczka
 • opublikowano:
  15-05-2013 14:30
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl