Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 marca 2013 r. o godzinie 12.00

Byczyna, dnia 19.03.2012r.

Or-II.0002.32.2013

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 28.03.2013r. ( czwartek ), o godz. 12 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXXII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku.
 7. Prezentacja dot. podsumowania działalności grodu – wręczenie statuetki Burmistrzowi Byczyny.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) uchylenia uchwały,
  b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
  c ) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  d) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej czternastu czteroosobowych rodzin polskiego pochodzeni,
  e ) wyodrębnienia / nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2014 r.,
  f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
  g) zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
  h) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,
  i ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  j) zaciągnięcia kredytu,
  k) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013 – 2017.
 9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Byczynie.
 12. Sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej i świetlic wiejskich.
 13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Komunikaty.
 16. Zakończenie sesji.

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
/-/ Grzegorz Kapica

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.

Metryczka
 • opublikowano:
  20-03-2013 14:20
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl