Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 stycznia 2013 o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 22.01.2012r.

Or-II.0002.30.2013

 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 31.01.2013r. ( czwartek ) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXX sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Zimocha na sołtysa wsi Roszkowice,
  b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego,
  c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,
  d) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,
  f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,
  g) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna,
  h) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013 – 2017,
  i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  k) określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  l) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie sesji.

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
Grzegorz Kapica

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.

Metryczka
 • opublikowano:
  23-01-2013 14:18
  przez: Katarzyna Skaropińska
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl