Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji
z dnia  10 lutego 2005 roku - IV kadencja

Uchwała Nr XXIV-214-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXIV-215-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr XXIV-216-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy Byczyna w sprawie
zniesienia urzędowych nazw miejscowości

Uchwała Nr XXIV-217-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie uchylenia uchwały

Uchwała Nr XXIV-218-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Byczyna w roku 2005

Uchwała Nr XXIV-219-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Byczyna

Uchwała Nr XXIV-220-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2005 rok

Uchwała Nr XXIV-221-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2005 r.

Załącznik

Uchwała Nr XXIV-222-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu z działania 1.5 w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój
Zasobów Ludzkich” pt. Centrum Integracji
Społecznej „CISPOL” w Polanowicach dla grup
szczególnego ryzyka

Uchwała Nr XXIV-223-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”
pt. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Byczyna”

Uchwała Nr XXIV-224-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”
pt. „Budowa drogi Lazara i Kwiasowskiego”

Uchwała Nr XXIV-225-05 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 lutego 2005 roku
w sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Zintegrowanego
Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”
pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Koellinga,
Lazara i Kwiasowskiego w Byczynie”

 

informację wytworzył(a):

Rada Miejska

data wytworzenia:

10 lutego 2005

 


DOCUchwała Nr 214.doc

DOCUchwała Nr 215.doc

DOCUchwała Nr 216.doc

DOCUchwała Nr 217.doc

DOCUchwała Nr 218.doc

DOCUchwała Nr 219.doc

DOCUchwała Nr 220.doc

DOCUchwała Nr 221.doc

DOCUchwała Nr 222.doc

DOCUchwała Nr 223.doc

DOCUchwała Nr 224.doc

DOCUchwała Nr 225.doc

DOCplan kontroli 2005r..doc