Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Referacie Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

Burmistrz Byczyny
ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Referacie Budownictwa,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie

I. Nazwa i adres jednostki;

Urząd Miejski w Byczynie
Ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

II. Określenie stanowiska;

Nazwa stanowiska: inspektor

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce - specjalizacja: jedna z poniższych:
ochrona środowiska, branża energetyczna, elektryczna, bądź pozyskiwanie środków zewnętrznych.
3. Posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowisku pracy związanym z ochroną środowiska, branżą energetyczną, elektryczną, bądź pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Brak wymierzonej kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z pózn. zm.).
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku.

IV. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:

1. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie środowiska, ustawy prawo energetyczne, ustawy o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
2. Umiejętność weryfikacji kosztorysów.
3. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz projektowej związanej z wykonywanymi obowiązkami.
4. Umiejętność tworzenia wniosków aplikacyjnych związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację zadań własnych gminy.
5. Komunikatywność.
6. Samodzielność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.
7. Odporność na stres.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań związanych z ochroną środowiska, w szczególności na działania związane z realizacją gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej.
2. Realizacja zadań wynikających z zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Byczyna, a WFOSiGW w Opolu w kwestii udzielania pomocy mieszkańcom ubiegającym się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze".
3. Prowadzenie spraw z zakresu energetyki gminnej, w tym w szczególności realizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
4. Realizacja i aktualizowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna w szczególności: bieżący monitoring obiektów gminnych pod kątem zużycia energii elektrycznej oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, wymogami, wytycznymi i zaleceniami.
5. Realizowanie uchwał i innych aktów prawnych organów Gminy Byczyna.
6. Archiwizowanie dokumentów.

VI. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko inspektora w Referacie Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie.
1. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo, po spełnieniu warunków określonych w art. 16 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej - podpisany własnoręcznie.
2. Ust motywacyjny zawierający uzasadnienie ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku inspektora w Referacie Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony środowiska i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz koncepcję pracy na stanowisku - podpisany własnoręcznie.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata wraz datą dokonania niniejszego poświadczenia.
5. Kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie specjalizacji zgodnie z pkt 111.2. niniejszego ogłoszenia poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata wraz datą dokonania niniejszego poświadczenia.
6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy (świadectw pracy, zaświadczeń - w przypadku aktualnego zatrudnienia poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata wraz datą dokonania niniejszego poświadczenia.
7. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje lub umiejętności poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata wraz datą dokonania niniejszego poświadczenia.
8. Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
1) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
2) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
3) braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowanej opinii,
5) braku prawomocnego skazania za naruszenie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z póżn. zm.),
6) stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku inspektora w Urzędzie Miejskim w Byczynie,
7) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach złożonych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Byczynie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie pod adresem:

Urząd Miejski w Byczynie,
ul. Rynek 1,
46-220 Byczyna

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Byczynie",

lub przesłać pocztą na ww. adres Urzędu wraz z dopiskiem, bądź w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego wysłać za pomocą platformy e-puap. Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2021 roku do godz. 15.30. (decyduje data i godzina wpływu do Sekretariatu Urzędu lub na platformę e-puap). Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

IX. Dodatkowe Informacje:

1. I etap naboru - otwarcie ofert nastąpi komisyjne w dniu 29 kwietnia 2021r. w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Byczynie, w celu sprawdzenia spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
2. II etap naboru - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. w sali nr 9 Urzędu Miejskiego w Byczynie
3. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)".

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 77 413 41 50 wew. 12.

Klauzula Informacyjna dla osób biorących udział w procesie naboru na stanowisko inspektora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Byczyny, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, tel. 77 413 41 50, e-mail: um@byczyna.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko podane w ogłoszeniu.
3. Odbiorcą danych osobowych jest Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora oraz Burmistrz Byczyny.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U z 2020, poz. 164) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
5. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
6. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w procesie naboru.


Załączniki:

PDFOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf