Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji kadencja V

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji
z dnia 29 listopada 2007 roku - V kadencja

 

DOCUchwała Nr 101.doc w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

DOCUchwała Nr 102.doc w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej trzech czteroosobowych rodzin polskiego pochodzenia

DOCUchwała Nr 103.doc w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Byczynie na rok 2008

DOCUchwała Nr 104.doc w sprawie uchylenia uchwały

DOCUchwałsa Nr 105.doc w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
DOCZał. nr 4 do uchwały nr 105.doc

 DOCUchwała Nr 106.doc w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

DOCUchwała Nr 107.doc w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

DOCUchwała Nr 108.doc w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest gmina Byczyna

DOCUchwała Nr 109.doc w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Byczyna w roku 2008

DOCUchwała Nr 110.doc w sprawie ustalenia cennika opłat za składowanie odpadów

DOCUchwala Nr 111.doc w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce

DOCUchwała Nr 112.doc w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

DOCUchwała Nr 113.doc w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
DOCUchwała Nr 114.doc w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Byczyna
DOCUchwała Nr 115.doc w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Byczyna na lata 2008 - 2012