Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIV sesji kadencja V

Uchwała Nr XXXIV/218/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawieuchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok

Uchwała Nr XXXIV/219/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowym i Problemów
Społecznych

Uchwała Nr XXXIV/220/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w gminie Byczyna

Uchwała Nr XXXIV/221/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Uchwała Nr XXXIV/222/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wsi Roszkowice

Uchwała Nr XXXIV/223/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wsi Gosław

Uchwała Nr XXXIV/224/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XXXIV/225/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/226/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/227/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie odniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy w 2009 roku

Uchwała Nr XXXIV/228/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIV/229/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla gospodarstwa pomocniczego przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Byczynie

Uchwała Nr XXXIV/230/08 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
w
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego
punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Centrum
Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach