Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LVIII sesji kadencja V

Uchwała Nr LVIII/423/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji.

PDFZalacznik.pdf

Uchwała Nr LVIII/424/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego

Uchwała Nr LVIII/425/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

PDFZałącznik 1 Nr 425.pdf

PDFZałącznik 2 Nr 425.pdf

PDFZałącznik 3 Nr 425.pdf

Uchwała Nr LVIII/426/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

Uchwała Nr LVIII/427/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice

Uchwała Nr LVIII/428/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie  uchwalenia mejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Byczyny

Uchwała Nr LVIII/429/10 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie przeprowadzenia postępowania o zawarcie
umowy koncesji na roboty budowlane w celu
zagospodarowania nieruchomości położonej
nad zalewem Biskupice-Brzózki i realizacji projektu
"Kompleks rekreacyjny nad zalewem Biskupice-Brzózki"
w formule współpracy Gminy Byczyna z podmiotem prywatnym.