Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 131/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

ZARZĄDZENIE NR 131/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2021 r. poz.1372) w związku z art.26 i art.27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz.217) zarządzam:
§ 1. 1. Przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Byczynie, zwanym dalej Urzędem inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów.
2. Spisem z natury należy objąć:
a) paliwa i oleje silnikowe w samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Urzędu,
b) zapasy opału w świetlicach wiejskich,
c) zapasy opału i oleju opałowego w kotłowniach lokali komunalnych,
d) zapasy pozyskanego drewna,
e) obce składniki majątku powierzone Urzędowi do używania,
f) weksle, depozyt, czeki gotówkowe, kwitariusze przychodowe, karty drogowe i inne druki ścisłego zarachowania.
3. W drodze uzyskania pisemnego potwierdzenia salda należy zinwentaryzować:
a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
b) kredyty i pożyczki,
c) udziały w innych jednostkach,
d) własne składniki majątku powierzone innym jednostkom,
e) należności (za wyjątkiem należności wątpliwych i spornych, publicznoprawnych, od pracowników, osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych).
4. W drodze porównania stanu ewidencji księgowej z odpowiednią dokumentacją oraz w drodze analizy i weryfikacji należy zinwentaryzować:
a) grunty,
b) środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c) środki trwałe w budowie, z wyjątkiem wchodzących w ich skład maszyn i urządzeń,
d) wartości niematerialne i prawne,
e) składniki rzeczowe powierzone innym jednostkom, w odniesieniu do których nie uzyskano potwierdzenia salda,
f) należności i zobowiązania wobec pracowników,
g) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
h) należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
i) zobowiązania wobec kontrahentów, od których nie otrzymano potwierdzenia salda,
j) fundusz własny jednostki i fundusze specjalnego przeznaczenia,
k) rozliczenia międzyokresowe,
l) rezerwy i przychody przyszłych okresów,
m) inne aktywa i pasywa niewymienione w ust. 2 i 3 oraz w ust. 2 i 3, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.
§ 2. Inwentaryzację, o której mowa w §1:
a) należy przeprowadzić w dniach od 01 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.,
b) należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją Inwentaryzacyjną w Urzędzie Miejskim w Byczynie, wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Byczyny nr Or80151/75/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Byczyny nr 158/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 3. Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie odpowiedzialny jest za:
a) sprawny, prawidłowy i terminowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych,
b) przekazanie pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej Skarbnikowi Gminy celem ustalenia i wyceny różnic inwentaryzacyjnych,
c) przedłożenie protokołu różnic inwentaryzacyjnych do akceptacji Kierownikowi jednostki.
§ 4. 1. Do przeprowadzenie inwentaryzacji określonej w § 1 ust. 2a-e powołuję zespół spisowy nr 1 w składzie:
1) Sebastian Szymała - przewodniczący zespołu spisowego,
2) Anna Krzus - członek zespołu spisowego.
2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji określonej w § 1 ust. 2f powołuję zespół spisowy nr 2 w składzie:
1) Aneta Dubowiecka - przewodnicząca zespołu spisowego,
2) Beata Brewus - członek zespołu spisowego.
3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji określonej w § 1 ust.3 oraz ust.4f-m zobowiązuje się pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji księgowej danego konta.
4. Do przeprowadzenia inwentaryzacji określonej w § 1 ust.4a-e powołuję zespół spisowy nr 3 w składzie:
1) Przemysław Mączka - przewodniczący zespołu spisowego,
2) Angelika Rychlik - członek zespołu spisowego,
5. Składniki majątku inwentaryzowane przez zespoły spisowe nr 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
6. Z inwentaryzacji przeprowadzonej przez zespoły spisowe nr 3 i 4 należy sporządzić protokoły inwentaryzacyjne i weryfikacyjne.
§ 5. 1. Zobowiązuje się zespoły spisowe do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych za prowadzenie właściwej ewidencji, zapewnienie im możliwości składania uwag w związku z przebiegiem i wynikami inwentaryzacji,
2) przestrzegania obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania wynikających z tych przepisów,
3) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej niezwłocznie po zakończeniu spisu.
§ 6. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Stałej Komisji inwentaryzacyjnej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.