Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 135/2021 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej sołectwa Jakubowice i powołania zespołu spisowego

ZARZĄDZENIE NR 135/2021
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 5 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej sołectwa Jakubowice i powołania zespołu spisowego

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2021 r.poz.994 ze zmian.), art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t.Dz.U.z 2021 r.poz.395 ze zmian.) oraz pkt 6b Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Byczynie , wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza Byczyny nr OR/0151/75/09 z dnia 16.06.2009 r. zarządzam:
§ 1. Przeprowadzenie drogą spisu z natury inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej sołectwa Jakubowice, następujących składników majątkowych:
1) środki trwałe;
2) wyposażenie świetlicy wiejskiej objęte ewidencją ilościowo-wartościową;
3) wyposażenie świetlicy wiejskiej objęte ewidencją ilościową.
§ 2. W celu przeprowadzenie inwentaryzacji określonej w § 1 powołuję zespół spisowy w składzie:
1) Bożena Misiarz - przewodnicząca
2) Izabela Woźniak - członek
3) Łukasz Goliński - członek
§ 3. Inwentaryzację należy:
1) rozpocząć w dniu 13 października 2021 r. o godz.16:00.
2) przeprowadzić w obecności strony zdającej - Pani Patrycji Pencakowskiej oraz strony przyjmującej - Pani Beaty Sojka.
3) dokonać według stanu faktycznego na dzień 04 października 2021 r.
4) przeprowadzić zgodnie z Instrukcja Inwentaryzacyjną w urzędzie Miejskim w Byczynie, wprowadzoną Zarządzeniem Burmistrza nr Or/0151/75/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.
§ 4. Zobowiązuje się zespół spisowy do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych, zapewnienia im możliwości składania uwag w związku z przebiegiem i wynikami inwentaryzacji,
2) przestrzegania obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania wynikających z tych przepisóW inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania wynikających z tych przepisów,
3) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu Finansowo-Księgowo-Podatkowego niezwłocznie po zakończeniu spisu, w calu wyceny i ustalenia różnic inwentaryzacyjnych.
4) sporządzenia dokumentacji przewidzianej w instrukcji inwentaryzacyjnej.
§ 5. Wykonanie zarządzenia w zakresie spisu powierza się przewodniczącemu zespołu spisowego, a w zakresie ustalenia różnic inwentaryzacyjnych powierza się pracownikowi Referatu finansowo-księgowo-podatkowemu d.s. ewidencji majątku Urzędu Miejskiego w Byczynie.
§ 6. Zobowiązuje się przewodniczącego stałej komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Byczynie do przeprowadzenia weryfikacji i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, zgodnie  z instrukcją Inwentaryzacyjną w Urzędzie Miejskim w Byczynie do dnia 31 października 2021 r.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.