Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji kadencja VI

Uchwała Nr XVI/112/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2012.

Uchwała Nr XVI/113/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie ustalenia zwolnień w stawkach czynszu
najmu i czynszu dzierżawnego w ramach pomocy de minimis. 

Uchwała Nr XVI/114/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kluczborskiego

Uchwała Nr XVI/115/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Byczyna na lata 2011–2025

Uchwała Nr XVI/116/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XVI/117/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/11 Rady Miejskiej
w Byczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy na podatek rolny, leśny
i od nieruchomości.

Uchwała Nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XVI/119/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie rozwiązania Związku Miast i Gmin Źródła
Rzeki Prosny z siedzibą w Praszce.

Uchwała Nr XVI/120/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Uchwała Nr XVI/121/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
na terenie Gminy Byczyna w latach 2012-2014.

PDFZalacznik .pdf

Uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku.

Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Miejska w Byczynie
Data wytworzenia: 2011-11-30