Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 103/2022 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Publicznego Przedszkola w Byczynie

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
103/2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
04-07-2022
Zakres tematyczny:
Zdrowie i polityka społeczna

ZARZĄDZENIE NR 103/2022
BURMISTRZA BYCZYNY


z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Publicznego Przedszkola
w Byczynie

Na podstawie art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz 559 z późn. zm.) , art. 57. Ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:
§1. Dokonać przekazania majątku Publicznego Przedszkola w Byczynie  w zakresie:
a)składników majątkowych,
b)dokumentacji technicznej,
c)dokumentacji szkolnej,
d)akt osobowych i spraw kadrowych, w tym znajdujących się w toku realizacji,
e)druków ścisłego zarachowania,
f)pieczęci,
g)składnicy akt,
h)funduszu świadczeń socjalnych.
§2. Przekazanie majątku przedszkola, o którym mowa §1 lit a winno nastąpić na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).
§3. Przekazanie dokumentacji, o której mowa § 1 lit. b-h winno nastąpić na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych.
§4.1. Zdającą Publiczne Przedszkole w Byczynie jest Pani Angelina Sarnowska, a Przejmującą Pani Jolanta Rudziewicz.
2. Przekazania przedszkola należy dokonać w obecności przedstawiciela organu prowadzącego – pracownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty.
§5. Termin przekazania ustala się na dzień 31 sierpnia 2022 r.
§6. Termin złożenia protokołu wraz z rozliczeniem inwentaryzacyjnym ustala się na dzień 31 sierpnia 2022 roku.
§7. Procedura przekazywania składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora jednostki oświatowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Oświaty.
§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik:

PDFZarządzenie Nr 103.2022.pdf (197,86KB)