Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa miejscowego 2023

UCHWAŁA NR LXIII/433/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu kosztów rodzicom, prawnym opiekunom, dowozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Byczyna do placówek oświatowych PDFUchwała Nr LXIII_433_23-KM.pdf (156,70KB)

UCHWAŁA NR LXIII/434/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok PDFUchwałą Nr LXIII_434_23-Budzet.pdf (1,09MB)

UCHWAŁA NR LXIII/437/22 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 PDFUchwała Nr LXIII_437_23-Stawka.pdf (158,56KB)

UCHWAŁA NR LXIII/438/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 PDFUchwała Nr LXIII_438_23-okreslenie zasad.pdf (159,21KB)

UCHWAŁA NR LXIV442/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia  3 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
PDFUchwala Nr LXIV_442_23-Budzet.pdf (743,92KB)

UCHWAŁA NR LXV/444/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  PDFUchwała Nr LXV_444_23-zabytki.pdf (672,32KB)

UCHWAŁA NR LXVI/450/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr LXVI_450_23-regulamin.pdf (255,28KB)

UCHWAŁA NR LXVI/454/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok PDFUchwała Nr LXVI_454_23 -Budżet.pdf (1,15MB)

UCHWAŁA NR LXVII/456/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania PDFUchwała Nr LXII_456_23-warunki.pdf (195,50KB)
 

UCHWAŁA NR LXVII/457/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2023 PDFUchwała Nr LXVII_457_23-program opieki.pdf (264,11KB)

Uchwała Nr LXVIII/462/23 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023–2034 PDFUchwała Nr LXVIII_462_23-WPF.pdf (588,60KB)

UCHWAŁA NR LXVIII/463/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju PDFUchwała Nr LXVIII_463_23- Strategia.pdf (230,66KB)

UCHWAŁA NR LXIX/465/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej PDFUchwała Nr LXIX_465_23 - odpady komunalne.pdf (157,64KB)

UCHWAŁA NR LXIX/466/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok PDFUchwała Nr LXIX_466_23 Budżet.pdf (1,21MB)

UCHWAŁA NR LXX/473/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystość i porządku na terenie Gminy Byczyna Uchwała Nr LXX_473_23-regulamin.pdf (157,30KB)

UCHWAŁA NR LXX/474/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Uchwała Nr LXX_474_23-budżet.pdf (755,02KB)

UCHWAŁA NR LXXII/479/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członów zespołu interdyscyplinarnego  PDFUchwała Nr LXXII_479_23 - zespół.pdf (158,85KB)

UCHWAŁA NR LXXII/480/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody PDFUchwała Nr LXXII_480_23-lipa.pdf (155,91KB)

UCHWAŁA NR LXXII/481/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok PDFUchwała Nr LXXII_481_23-budżet.pdf (1,22MB)

UCHWAŁA NR LXXIII/486/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok PDFUchwała Nr XLLIII_486_23- budzet.pdf (1,18MB)

UCHWAŁA NR LXXIII/488/23  RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr LXXIII_488_23-rewitalizacja.pdf (46,85MB)

UCHWAŁA NR LXXIV/490/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 października 2023 r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR LXXIV/491/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR LXXIV/493/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy

UCHWAŁA NR LXXIV/494/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXXV/496/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminie Byczyna PDFUchwała Nr LXXV.496.23-Stawka.pdf (173,52KB)

UCHWAŁA NR LXXV/498/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXXVI/504/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Uchwała.LXXVI.504.23.Budżet.pdf (1,03MB)

UCHWAŁA NR LXXVI/508/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Uchwała.LXXVI.508.23_kryterium.pdf (174,36KB)

UCHWAŁA NR LXXVI/510/23 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok Uchwała LXXVI.510.23-Budżet 2024.pdf (2,97MB)

PDFUchwała Nr LXXV.498.23-budzet.pdf (1,02MB)