Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W KLUCZBORKU  NA KADENCJĘ 2024 – 2027

O G Ł O S Z E N I E

R A D Y  M I E J S K I E J  W  B Y C Z Y N I E


W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W KLUCZBORKU  NA KADENCJĘ 2024 – 2027
 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.:

 • prezesi sądów;
 • stowarzyszenia;
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Wzór karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Byczynie  pok. nr 10 (Biuro Rady) w godzinach pracy Urzędu lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego*;
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika; (Koszt opłaty za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika)
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 Ustawy). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 Ustawy).
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego* albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji* (art. 162 § 3 Ustawy) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 ze zm.), dalej „ustawa o KRS”, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.
 • Klauzulę informacyjną 'RODO" dla kandydatów na ławników.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 Ustawy).

* Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (więcej informacji: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/zwolnienie-z-oplaty-kandydatow-na-lawnikow otwiera się w nowym oknie) oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 Ustawy).


ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA    30 CZERWCA 2023 r. W  BIURZE RADY  ( POK. NR 10) URZĘDU MIEJSKIEGO W BYCZYNIE, RYNEK 1 .

 

                                   /-/ Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Byczynie

                                                                                                                            Urszula Bilińska

 

 

DOCKarta zgłoszenia kandydata na ławnika_ministerialna.DOC (64,50KB)
DOCXklauzula informacyjna dla kandydatów na ławników.docx (40,59KB)
DOClawnicy_lista_poparcia_2023.doc (97,50KB)
DOCXklauzula informacyjna dla osób zgłaszających kandydata na ławnika.docx (39,82KB)