Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 14:00

Termin: 14.06.2023, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 5. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. 8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Byczyna za 2022 rok.

  PDFRaport o stanie gminy za rok 2022.pdf (1,58MB)

 8. 9. Debata nad raportem o stanie gminy Byczyna za 2022 rok.
 9. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny wotum zaufania (druk nr 480).

  PDFDruk nr 480.pdf (49,68KB)

 10. 11. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2022 rok.

  PDFSprawozdanie z wykonania Budżetu za 2023 rok.pdf (3,96MB)

 11. 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Byczyna.
 12. 13. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Byczyna za rok 2022.
 13. 14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2022 rok.

  PDFRIO - Opinia dot. wykonania budżetu za 2022 r.pdf (162,09KB)

 14. 15. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Byczyny.

  PDFProtokół i Opinia Komisji Rewizyjnej.pdf (422,04KB)

 15. 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.

  PDFOpinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf (135,73KB)

 16. 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Byczyna za 2022 r. (druk nr 481),

   PDFDruk Nr 481.pdf (93,43KB)

   PDFBilans.pdf (1,36MB)

  2. b. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Byczyna (druk nr 482),

   PDFDruk nr 482.pdf (278,27KB)

  3. c. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok (druk nr 483),

   PDFDruk Nr 483.pdf (70,35KB)

  4. d. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości (druk nr 484),

   PDFDruk nr 484.pdf (96,27KB)

  5. e. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna (druk nr 485),

   PDFDruk Nr 485.pdf (144,11KB)

  6. f. zmian w budżecie gminy na 2023 rok (druk nr 486),

   PDFDruk Nr 486.pdf (352,66KB)

  7. g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2023–2034 (druk nr 487).

   PDFDruk Nr 487.pdf (708,18KB)

 17. 18. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gmina Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi za 2022 rok

  PDFSprawozdanie z relizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (893,37KB)

 18. 19. Wolne wnioski i zapytania

  PDFŚwietlice wiejskie w Gminie Byczyna.pdf (290,91KB)

 19. 20. Komunikaty.
 20. 21. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na sesję i komisje 11.pdf (165,75KB)