Przejdź do treści strony WCAG

Rokowania Dz. 491 k.m.7

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r.Nr 261 poz.2603 z późn zm.), §1 i § 25 29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ BYCZYNY

 

ogłasza I rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w BYCZYNIE.

 


 1. Oznaczenie
  nieruchomości wg ewidencji gruntów

  Powierzchnia

  w m2

  Nr KW
  Obciążenia

  Położenie
  i opis

  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

  Cena nieruchomości na własność

  Koszty dodatkowe z tytułu sporządzenia dokumentacji

  Dz. nr 491

  k.m. 7

  obręb Byczyna

  103

  KW OP1U/00042266/8

   

  Obciążenia

  - BRAK

  BYCZYNA ul. Floriańska 2

  Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, parterowym z poddaszem. Budynek częściowo podpiwniczony. Ściany z cegły na zaprawie wapiennej.

  Dach jednospadowy drewniany kryty papą i eternitem. Drzwi drewniane deskowe. Okna krosnowe częściowo okratowane. Budynek nie jest wyposażony w żadne instalacje.

  Ustalenia miejscowego planu straciły

  Ważność

  z dniem 31.12.2003r.

  Wg studium uwarunkowań

  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna

  to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-

  usługową.

  33.412,00 zl. 377,19 zl.

   
 2. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
 3. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: 09.11.2009r r.
  I- szy przetarg, 21.12.2009r. r.- II-gi przetarg.
 4. Rokowania odbędą się w dniu 08.02.2010r. o godzinie 900 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie( pokój nr 18 )
 5. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do 02.02.2010r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) do godziny 1500.
  Zgłoszenie powinno zawierać:
  - imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
  - datę sporządzenia zgłoszenia,
  - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 6. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.341,20 zł należy wpłacić, w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie nie później niż do godz. 15 00 dnia 02.02.2010r. lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 02.02.2010r. ,liczy się data wpływu na konto.
 7. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 8. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 9. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tzw. geodezyjno-szacunkowe w kwocie 377,19 zł (przed zawarciem umowy notarialnej) oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi koszty wskazania punktów granicznych.
 10. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 11. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1 (pokój nr 22), tel. 077/413-41-50 wew.29
 12. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Byczyna 04.01.2010r.