Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rokowania Dz. 77/7 k.m.9

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r.Nr 261 poz.2603 z późn zm.), §1 i § 25 29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ BYCZYNY

 

ogłasza III rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. POGORZAŁKA

 

1.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Powierzchnia w m 2

Nr KW

Obciążenia

Położenie i opis Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena nieruchomości na własność Koszty dodatkowe z tytułu sporządzenia dokumentacji

Dz. nr 77/7

k.m. 9

obręb Nasale

1157

KW OP1U/00077594/0

Obciążenia - BRAK

Pogorzałka 4

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Budynek w zabudowie wolnostojącej, parterowy, niepodpiwniczony, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, 2 sieni i pomieszczenia gospodarczego.

Strop nad parterem drewniany. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej. Budynek wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną.

Budynek nie nadaje sie do użytkowania.

Ustalenia miejscowego planu straciły ważnośćz dniam
31.12.2003r.

Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

29.494,00

231,60

 

2. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się: 21.12.2009r. I- szy przetarg, 08.02.2010r. II-gi przetarg, rokowania na zbycie nieruchomości odbyły się I-sze 18.03.2010r. i II-gie 11.05.2010r.

3. Rokowania odbędą się w dniu 22.06.2010r. o godzinie 945 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie w pokój nr 18.

4. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do 17.06.2010r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) do godziny 1500. Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2.949,40 zł należy wpłacić, w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie nie później niż do godz. 15 00 dnia 17.06.2010r. lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 17.06.2010r. ,liczy się data wpływu na konto.

6. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.

7. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.

8. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem nieruchomości tzw. geodezyjno-szacunkowe w kwocie 231,60 zł (przed zawarciem umowy notarialnej) oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi koszty wskazania punktów granicznych.

9. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

10. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1 (pokój nr 22), tel. 077/413-41-50 wew.29

11. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 Byczyna 19.05.2010r.