Przejdź do treści strony WCAG

Rokowania 465/7 k.m. 7

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r.Nr 261 poz.2603 z późn zm.), §1 i § 25 29 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z późn. zm.)

BURMISTRZ BYCZYNY

 

ogłasza I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Długiej 5 w Byczynie.

1.

Oznaczenie

nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Powierzch- nia

w m2

Nr KW

 

Obciążenia

Położenie

i opis

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania

przestrzennego

Cena

nieruchomości

na własność

 

Koszty dodatkowe

z tytułu sporządzenia dokumentacji

Dz. nr 465/7

k.m. 7

obręb Byczyna

Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

362

udział

167/1000

KW OP1U/00062506/9

 

Obciążenia

- BRAK

 

Byczyna

ul. Długa 5

lokal mieszkalny nr 2

położony na parterze budynku wielolokalowego.

Składa się z pokoju, kuchni (bez wyposażenia),

łazienki

(bez wyposażenia)

i przedpokoju

o łącznej pow. użytkowej 51,80 m2

Lokal nie posiada ogrzewania.

 

Ustalenia miejscowego planu straciły

Ważność

z dniem 31.12.2003r.

Wg studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna

to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

42.217,00

 

232,00

 

 

 1. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu odbyły się: 11.05.2010r.I- szy przetarg i 22.06.2010r. r.- II-gi przetarg.
 2. Rokowania odbędą się w dniu 02.08.2010r. o godzinie 900 w sali Urzędu Miejskiego w Byczynie( pokój nr 18 )
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do 27.07.2010r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 19) do godziny 1500.
  Zgłoszenie powinno zawierać:
  - imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
  - datę sporządzenia zgłoszenia,
  - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
 4. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki z tyt. zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy. Zaliczkę w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.221,70 zł należy wpłacić, w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie nie później niż do godz. 15 00 dnia 27.07.2010r. lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 do dnia 27.07.2010r. ,liczy się data wpływu na konto.
 5. Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
 6. Cena nabycia lokalu mieszkalnego równa się cenie osiągniętej w rokowaniach, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 7. Nabywca pokrywa koszty związane ze zbyciem lokalu mieszkalnego tzw. geodezyjno-szacunkowe w kwocie 232,00 zł (przed zawarciem umowy notarialnej) oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 8. Nabywca przejmuje lokal mieszkalny w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 9. Dodatkowe informacje dot. sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1 (pokój nr 22), tel. 077/413-41-50 wew.29
 10. Burmistrzowi Byczyny, przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

  Byczyna 25.06.2010r.