Przejdź do treści strony WCAG

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kostowie

 
 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150
 e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kostowie
Termin wykonania zamówienia
Do 31 sierpnia 2008 r.
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót w branży drogowej – przebudowa drogi transportu rolnego na gruntach miejscowości Kostów
o łącznej długości 1679,50 m.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.30)
Termin składania ofert
29.05.2008 r.  do godz. 9.00
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1
Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą nw. załączniki:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia
(oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej cztery zamówienia obejmujące roboty budowlane w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy wraz z ewentualnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, jako budowli stanowiącej całość techniczno użytkową, o łacznej długości co najmniej 1.500,00 m i łącznej wartości zamówienia co najmniej 800.000,00 zł brutto, poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone roboty zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 4 do SIWZ/,
·     osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia - kierownik budowy – winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (potencjał kadrowy) /zał. nr 5 do SIWZ/,
oraz
·   formularz oferty /zał. nr 1 do SIWZ/,
·   wypełniony kosztorys zał. nr 7 do SIWZ/,
·   oświadczenie o upoważnieniu osoby podpisującej ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków /zał. nr 3 do SIWZ/.
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  10.000,00zł.
/słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 29.05.2008 r. do godz. 09.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną
z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się    
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
 
Byczyna 08.05.2008 r.