Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                          Byczyna , dnia 03.06.2008r.
 
Wp. II.-341/1/08/B
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
dot. : postępowania „DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH W KOSTOWIE”
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Pzp, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”
UL. Klonowa 11
42-700 Lubliniec

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.
 
Do przetargu przystąpiły firmy:
 

Nr oferty
Firma
Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena
1
Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko s.j.
Ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork
94,77 pkt
2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX”
UL. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
100 pkt
3
Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
Ul. Przemysłowa 8
63-600 Kępno
79,15 pkt
4
P.H.U.P. „ELEKTRO-MEX” s.c.
Stanisław Przybylski i Grzegorz Sowa
Ul. Broniewskiego 16
63-600 Kępno
88,86 pkt

 
 
Wykonawcy wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
 

Nr oferty
Firma
Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena
1
Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko s.j.
Ul. Matejki 1
46-200 Kluczbork
94,77 pkt
4
P.H.U.P. „ELEKTRO-MEX” s.c. Stanisław Przybylski
i Grzegorz Sowa
Ul. Broniewskiego 16
63-600 Kępno
88,86 pkt

 
Ofert odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
 

Nr oferty
Firma
Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena
1
Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko s.j.
Ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork
94,77 pkt
4
P.H.U.P. „ELEKTRO-MEX” s.c. Stanisław Przybylski
i Grzegorz Sowa
Ul. Broniewskiego 16
63-600 Kępno
88,86 pkt

 

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu potwierdzenia niezbędnego doświadczenia wymagał złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 
„wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej cztery zamówienia obejmujące roboty budowlane
w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy
wraz z ewentualnymi drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, jako budowli stanowiącej całość techniczno użytkową, o łącznej długości co najmniej 1.500,00 m i łącznej wartości zamówienia co najmniej 800.000,00 zł brutto, poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone roboty zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót)”
 
Po dokonaniu analizy i oceny w/w ofert, uznano iż w/w Wykonawcy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, stąd też dnia 02.06.2008 r. zostało do w/w Wykonawców przesłane wezwanie do uzupełnienia dokumentów.
W związku z bezskutecznym upływem terminu na uzupełnienie dokumentów, należy uznać, iż Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunku. W/w wykonawców wyklucza się z podstępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 
                                                                                   Na oryginale podpisał:
                                                                                       Burmistrz Byczyny
                                                                                /-/ mgr inż. Ryszard Grüner 
 
 
Otrzymują:
-          wszyscy wykonawcy
-          www.bip.byczyna.pl
-          tablica ogłoszeń
-          a/a