Przejdź do treści strony WCAG

Remont klasztoru w Jaśkowicach - mieszkania dla repatriantów


 

 

UWAGA: zmiana terminów składania ofert, wprowadzono dodatkowy przedmiar, wprowadzono zmiany w zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

 

 

 

            Byczyna, dnia 30.07.2008 r.
 
Wp. II – 341/2/08/B
 
 
Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Remont klasztoru w Jaśkowicach – mieszkania dla repatriantów.
 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z pó
ń. zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:
 
1) w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy – omyłkowo wprowadzono błędną stawkę podatku vat 22% zamiast 7 %. W związku z tym zmianie ulega zapis § 3 ust. 1 umowy i otrzymuje brzmienie:
 
„1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wyraża się kwotą:
netto:………………………………………………..zł,
(słownie:…………………................….………………….............................................................),
brutto (z 7% VAT ) ..................................................................................................... zł.,
(słownie: ...................................................................................................................................).
i obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do eksploatacji.”
 
Na stronie www.bip.byczyna.pl zamieszczony został załącznik nr 6 do SIWZ w poprawionej wersji.
 
 

 

 
                                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Remont klasztoru w Jaśkowicach- mieszkania dla repatriantów
Termin wykonania zamówienia
Do 15 grudnia 2008 r. , z zastrzeżeniem: I etap nie później niż do 30 października 2008 r.
I etap obejmuje – wszystkie instalacje, remont dachu, mieszkania: dwa na poddaszu i jedno na pierwszym piętrze (część północna – 64,86 m2) „pod klucz”. 
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w budynku dawnego klasztoru w Jaśkowicach gm. Byczyna na mieszkania dla repatriantów. Adaptacja pomieszczeń polega wykonaniu ścianek działowych gipsowych, domurowaniu i przemurowaniu istniejących kominów, zamurowaniu części drzwi, otynkowaniu zamurowanych otworów, wykuciu nowych otworów drzwiowych i zamontowaniu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych. Ponadto wykonane będą prace posadzkowe: wykładziny PCW z cokolikami oraz płytki glazurowane z cokolikami. Na ścianach w łazienkach 
i części ścian w kuchniach ułożone płytki glazurowane. Wszystkie tynki będą uzupełnione, przetarte, zagruntowane i pomalowane emulsją. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona na nową. Elementy drewniane dachu i stropu wzmocnione wg wytycznych zawartych w opinii technicznej będącej w posiadaniu Inwestora oraz opisu technicznego do konstrukcji. Elementy drewniane wewnętrzne jak okładziny schodów, balustrady, tralki oraz zewnętrzne jak ganek będą odrestaurowane lub w razie konieczności wymienione na nowe. Nowe pokrycie dachu oraz remont elewacji wraz
z odtworzeniem elementów architektonicznych – gzymsy i bonie. W budynku będą wykonywane prace instalacyjne wod-kan, c.o. i elektryczne.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.30)
Termin składania ofert
29.07.2008 r.  do godz. 9.00 ulega zmianie na 31.07.2008 r. godz. 9.00
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą nw. załączniki:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia
(oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w zakresie remontów budynków, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że zrealizował jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane w zakresie remontu budynku, spełniające następujące warunki:
1/ roboty /zamówienie/ wykonane były na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł.,
2/ remont obejmował prace we wszystkich branżach (ogólnobudowlanej i instalacje).
Wykazaną pracę /zamówienie/ należy poprzeć dokumentem potwierdzającym, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót).
/zał. nr 4 do SIWZ/
·     w celu realizacji prac budowlanych wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia: konstrukcyjno – budowlane, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Na potwierdzenie spełniania warunku żądamy kopii powyższych uprawnień poświadczonych za zgodność z oryginałem. Osoby te muszą być wpisane na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 5 do SIWZ – potencjał kadrowy/,
·      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
oraz
·    formularz oferty /zał. nr 1 do SIWZ/,
·    oświadczenie o upoważnieniu osoby podpisującej ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków /zał. nr 3 do SIWZ/,
·    wzór umowy /zał. nr 6 do SIWZ/
·    dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  10.000,00zł.
 /słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 29.07.2008 r. do godz. 09.00 /ulega zmianie na 31.07.2008 r. godz. 9.00/ dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
 
Byczyna 04.07.2008 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             Byczyna, dnia 28.07.2008 r.
 
Wp. II – 341/2/08/B
 
 
Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Remont klasztoru w Jaśkowicach – mieszkania dla repatriantów.
 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z pó
ń. zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:
 
1) zwiększa się w nieznacznym zakresie zakres robót, w związku z czym wprowadza się dodatkowy przedmiar.
 
W celu umożliwienia Państwu wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z powyższych modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin składania ofert określony w SIWZ ulega przedłużeniu i upływa dnia 31.07.2008r., o godz. 900. Natomiast termin otwarcia określony w SIWZ zmienia się na dzień 31.07.2008r. o godz. 930.
 

 
 

 


DOCZał. nr 6 do SIWZ-wzór umowy.doc

DOCmodyfikacja siwz 2.doc